Acta Histriae III/94

SKICA ZA PORTRET ISTOéNOISTARSKIH

KVARNERSKIH SREDNJOVJEKOVNIH KOMUNA

OD XV. DO XVII. STOLJEŽA

UDK/UDC:35.07:949.713 IstraČ15/17Ç

 

Darinko MUNIŽ, mag., upravitelj Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 51000 Rijeka, Ružiževa 5, Hrvatska

Skica za portret istonoistarskih kvarnerskih srednjovjekovnih komuna od XV. do XVII. stolježa

ACTA HISTRIAE, III,1994, s. 83-96

élanak je posvežen povijesnim odrednicama istonoistarskih kvarnerskih komuna u razvijenom srednjem vijeku. Rije je tzv.

Kvarnerskom posjedu, kojeg su inili Rijeka na Rjeini, Kastav (s lukama u Preluku i Voloskom), Veprinac, Lovran (do sredine XV. st.),

Mošženice i Brse (takoðer do sredine XV. st.). Taj posjed na istonoj obali Istre su od XII. do razmeðe XIV. u XV. st., držali Devinski grofovi,

a zatim ga preuzimaju gospoda Walsee, da bi nakon 1465. godine, Kvarnerski posjed definitivno došao u ruke Habsburške kuže (u ijem

že okrilju ostati sve do 1918. godine).

UDK/UDC:35.07:949.713 IstraČ15/17Ç

Darinko MUNIŽ, MD, direttore dell'Istituto di scienze storiche e sociali HAZU, 51000 Fiume, Ružiževa 5, Croatia

Studio per un profilo dei comuni medievali quarnerini della costa orientale dell'Istria dal XV al XVII secolo

 

ACTA HISTRIAE, III,1994, s. 83-96

Il contributo  dedicato ai capitoli storici piœ salienti dei comuni della costa quarnerina dell'Istria orientale che costituivano i cosiddetti

possedimenti del Quarnero. Si trattava di un'area che partiva dalla Reina (Fiumara) ad oriente e scendeva lungo la costa sino al golfo

di Fianona, sulle rive sud orientali dell'Istria. Territori che alla metˆ del XII secolo furono assegnati in feudo dal Patriarca di Aquileia ai

conti di Duino. A cavallo del XIV e del XV secolo passarono alla casata germanica dei Walsee, ma non per molto, sino al 1465. Proprio

questo periodo, ed il cambiamento di proprietˆ del possedimento, ci ha lasciato un'importante testimonianza storico giuridica sui comuni

dell'Istria orientale l'Urbario fiumano. In esso sono contenuti gli obblighi dei sudditi di Fiume/St. Veit am Pflaum, Castua/Khestau,

Veprinaz/Vaprinaz, Laurana/Lauran, Moschiena/Moschanitz e Bersezio/Berschetz. Comprende tutta una serie di conferimenti in natura ed in

denaro che fanno intendere la potenza economica dei Possedimenti del Quarnero ed il pulsare della vita quotidiana nella parte orientale

dell'Istria, che viene regolarmente ignorata nella trattazione storica dell'Istria. Si tratta, infine, di un'area la cui popolazione, esclusa una piccola

parte di Fiume,  etnicamente di origine croata. Nella metˆ del XV secolo Laurana e Bersezio furono venduti alla Contea di Pisino, e giˆ nel 1465,

estintasi la casata dei Walsee, i Possedimenti del Quarnero finirono agli Asburgo. Nei secoli successivi, e sino al 1918, il destino di questi comuni,

all'angolo estremo del Golfo del Quarnero, incrocio di traffici via terra e via mare, resterˆ nelle mani di governanti austriaci.

UDK/UDC:35.07:949.713 IstraČ15/17Ç

Darinko MUNIŽ, MA, The Institute for Historical and Social Sciences of Croatian Academy of Sciences and Arts, B. Ružieva 5, 51000 Rijeka, Croatia

A Sketch for the Portrait of Eastern Istrian Medieval Communities in Kvarner from the 15th to the 17th Centuries

 

ACTA HISTRIAE, III,1994, pp 83-96

The article is dedicated to historical determinants of Eastern Istrian communities in the Kvarner Gulf in the high Middle Ages. It concerns the so called

Kvarnerian Property, which was composed of Rijeka on the Rijeina, Castua (with the ports in Preluk and Volosko) Veprinac, Lovran (until the middle

of the 15th century), Mošženice and Brse (to the middle of the 15th century as well). The property on the eastern coast of Istria was held by the counts

of Duino from the 12th century to the setting of boundaries in the 15th century, when it was taken by the Walsees until finally in 1465 the Kvarner property

came into the hands of the Hapsburgers and remained in their possession all the time until 1918.

 

UDK/UDC:35.07:949.713 IstraČ15/17Ç

Mag. Darinko MUNIŽ, Institut fŸr geschichtliche und gesellschaftliche Wissenschaften der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und der KŸnste,

B. Ružieva 5, 51000 Rijeka, Kroatien

Eine Skizze zum PortrŠt der ostistrischen mittelalterlichen Gemeinden des Kvarners vom 15. bis 17. Jahrhundert

 

ACTA HISTRIAE, III, 1994, S. 83-96

Der Beitrag widmet sich den geschichtlichen Determinanten der ostistrischen Gemeinden des Kvarners im fortgeschritten Mittelalter. Es wird hier vom

sogenennten Kvarnerbesitz gesprochen, der von St. Veit an der Pflaum, Castua (mit den flŠfen Pržluka und Volovska), Vaprinz, Lourana (bis zur Mitte

15. Jh.), Moschenize und Berschez (auch bis zur Mitte i5. Jh.) bestand. Dieser Besitz an der OstkŸste Istriens gehšrte vom 12. bis zum Ende des 15.

Jahrhunderts den Grafen von Tybain (Duino), wurde dannach von den Herren Wafsee Ÿbernommen, um nach 1465 definitiv in die HŠnde des Hauses

Habsburg (bis 1918) zu gelangen.